GDPR

Politica privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Vă mulțumim pentru interesul acordat sistemelor și soluțiilor Vestra Industry. Pentru noi este deosebit de important să asigurăm protecția datelor cu caracter personal pe care ni le furnizați. Confidențialitatea datelor dvs. cu caracter personal este deopotrivă importantă pentru noi.

Prezenta politică de prelucrare a datelor cu caracter personal prezintă modul în care Vestra Industry colectează și procesează informațiile personale prin intermediul site-ului și nu numai, în desfășurarea activităților sale privind operarea și livrarea serviciilor și a produselor asigurându-vă totodată că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate responsabil și în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal care este aplicabilă

Cine suntem?

Vestra Industry S.R.L. este o societate organizată și care funcționează în conformitate cu legile din România, cu sediul în Cătămarești-Deal, strada Mihai Eminescu nr. 85, com. Mihai Eminescu, jud. Botoșani, România, înregistrată la Registrul Comerțului Botoșani sub nr. J07/58/2016, cod unic de înregistrare RO 15969249.

Pentru întrebări în legătura cu aspecte referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră, pe care o realizăm, vă rugăm să contactați persoana responsabilă cu protecția datelor la adresa de e-mail: [email protected] , telefon: 0231 507 060 sau la adresa: Cătămărești-Deal, strada Mihai Eminescu nr. 85, com. Mihai Eminescu, jud. Botoșani

Principii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal

În procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal, Vestra Industry va respecta următoarele principii, datele cu caracter pers onal fiind întotdeauna:

 • a.prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată (legalitate, echitate și transparență);
 • b.colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) (limitări legate de scop);
 • c.adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate (reducerea la minimum a datelor);
 • d.exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere (exactitate);
 • e.păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate prevăzute în prezentul regulament în vederea garantării drepturilor și libertăților persoanei vizate (limitări legate de stocare);
 • f.prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare (integritate și confidențialitate).

Ce date prelucram?

Politica privind protecția și securitatea datelor personale a Vestra Industry este de a colecta numai datele personale necesare în scopurile menționate și de a solicita persoanelor vizate să ne comunice numai acele date cu caracter personal strict necesare îndeplinirii acestor scopuri.

Categoriile de date personale (clasice sau digitale) supuse prelucrărilor la nivelul Vestra Industry sunt următoarele:

 • a. Detalii personale: nume; prenume; sex; data nașterii/ vârsta; cetățenie; adresă de domiciliu / reședință, număr de telefon mobil/fix, număr de fax; adresă de e-mail, CNP, restul informațiilor din actul dumneavoastră de identitate (inclusiv data emiterii, data expirării actului, locul nașterii), funcție/profesie, istoric profesional, date biometrice, semnătura;
 • b. Date privind imaginea: date de geolocalizare, imagini/înregistrări video, (în incintele noastre unde avem instalate camere CCTV de supraveghere video – acolo unde există, acestea sunt indicate prin semne la vedere);
 • c. Contactul dvs. cu noi, cum ar fi o notă sau înregistrarea unui apel pe care l-ați făcut către noi, datele transmise prin e-mail sau o scrisoare, solicitarea unei oferte, sau alte evidențe ale unui contact cu noi;
 • d. Date referitoare la plată: adresă de facturare, numărul contului bancar sau al cardului bancar/ cod IBAN, numele şi prenumele titularului contului bancar sau al cardului bancar; data de la care cardul bancar este valabil; data expirării cardului bancar, cod client;

Vă rugam să nu ne furnizați alte date cu caracter personal decât cele strict necesare scopului precizat în aceasta politică.

Care este scopul prelucrării?

Datele cu caracter personal furnizate vor fi colectate și prelucrate în urma solicitării dumneavoastră directe, în următoarele scopuri:

 • a. Pentru prestarea serviciilor noastre. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt folosite pentru a ne derula activitatea, în vederea încheierii si executării a contractelor comerciale, respectiv a contractelor individuale de muncă, pentru a da curs cererilor formulate de autoritățile competente care ne supraveghează și reglementează activitatea.
 • b. Facturare și relații cu clienții. Pentru a vă factura achiziționarea serviciilor noastre, pentru a vă contacta în cazul în care datele de facturare pe care ni le-ați furnizat sunt eronate, pe cale să expire sau nu putem încasa plata, pentru a răspunde la orice întrebări sau preocupări pe care le puteți avea în legătură cu serviciile noastre;
 • c. Gestionarea sistemelor noastre de comunicații şi IT. Gestionarea sistemelor noastre de comunicații; gestionarea securităţii noastre IT; realizarea auditurilor de securitate asupra rețelelor noastre IT, emiterea de rapoarte către instituțiile abilitate sau repararea unor erori de sistem;
 • d. Îndeplinirea obligaţiilor noastre legale. Îndeplinirea obligaţiilor noastre legale cu privire la arhivare, securitate, raportare, ţinerea evidenţelor și a altor obligații pe care legislația ni le impune.
 • e. Îmbunătăţirea serviciilor. Identificarea potenţialelor probleme cu privire la serviciile noastre în vederea îmbunătățirii acestora, soluţionarea sesizărilor/reclamațiilor dumneavoastră înregistrate pe site-ul Societății, gestionarea corespondenței uzuale cu partenerii contractuali etc., controlul accesului vizitatorilor în sediul Societății;
 • f. Supravegherea spațiilor conform dispozițiilor legale. Sistemele CCTV montate pentru supravegherea spațiilor aferente căilor de acces, zonelor cu valori, pentru paza și protecția bunurilor și personalului aflat în acele spații etc

Care sunt temeiurile juridice în baza cărora prelucrăm datele dvs.?

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin operatorului, conform articolului 6 alin. 1 litera b), c) și f) din GDPR.

În măsura în care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal, Vestra va solicita consimțământul dvs. în conformitate cu prevederileart.6 alin (1), lit. a) si art. 9 alin. (2) lit. (a) din GDPR.

Legislația care guvernează, în principal, activitățile derulate de Vestra Industry:

– Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE;
– Legea 102/2005, modificată și completată, Legea nr. 190/2018, Legea nr. 506/2004;
– Legea nr. 544/2004, Ordonanța Guvernului nr. 27/2002;
– Codul de procedură civilă;

Sursa datelor cu caracter personal

Vestra Industry colectează date personale direct de la dumneavoastră sau de la terți sau din documente publice.

În cazul în care trebuie să prelucrăm date cu caracter personal obținute de la terțe persoane juridice, acestea din urmă au obligația de a vă furniza informațiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise.

Cine are acces la datele dvs.?

Datele cu caracter personal transmise de dvs. sunt prelucrate de Vestra Industry în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor.

Datele dumneavoastră personale sunt destinate utilizării de către Vestra Industry şi sunt comunicate următorilor destinatari, dacă este cazul: instituțiilor publice, colaboratori, consultanți si împuterniciți ai operatorului.

Dezvăluirea datelor către terți se face conform prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizați anterior.

Cât timp sunt stocate datele dvs.?

Datele cu caracter personal furnizate de dvs. vor fi stocate doar atât timp cât ne sunt necesare si/sau pe perioada prevăzută de legislația în vigoare de aplicare a prevederilor legale privind arhivarea .

Datele dumneavoastră care sunt necesare în scopuri legate de prestarea serviciilor noastre vor fi stocate pe o durata de 3 ani de la încetarea contractului de prestări servicii încheiat cu Vestra Industry.

Datele legate de plăți/facturare vor fi stocate pe o perioada de 10 ani, conform Legii nr. 82/1991 privind contabilitatea.

Datele privind supravegherea video pentru asigurarea securității bunurilor și persoanelor se vor stoca pe o perioadă de 30 de zile calendaristice în conformitate cu legislația în vigoare.

Dacă nu există nicio cerință legală, le vom stoca doar atât timp cât este necesar pentru prelucrarea datelor în scopurile amintite mai sus.

Cu excepția situațiilor în care legea prevede altfel și a celor exemplificate mai sus, de regulă vom prelucra datele dumneavoastră pe durata existenței unui contract între dumneavoastră și Vestra Industry, plus o perioadă de 3 ani de la încetarea acestuia.

Care sunt drepturile dvs.?

În calitate de persoană vizată aveți următoarele drepturi:

 • dreptul de acces la date – aveți dreptul de a obține de la Vestra Industry o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, precum și acces la datele respective; totodată, puteți obține o copie a datelor cu caracter personal furnizate Vestra Industry și care fac obiectul prelucrării; pentru orice alte copii solicitate de dvs., Vestra Industry poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative; în cazul în care introduceți cererea în format electronic și cu excepția cazului în care solicitați un alt format, informațiile va vor fi furnizate intr-un format electronic utilizat în mod curent;
 • dreptul la rectificare – aveți dreptul de a obține rectificarea de către Vestra Industry a datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete; Vestra Industry va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
 • dreptul la ștergerea datelor – aveți dreptul de a obține din partea Vestra Industry ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar Vestra Industry are obligația de a șterge datele respective, atunci când:
  • (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • (ii) vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • (iii) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;
  • (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • (v) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine Vestra Industry în temeiul dreptului Uniunii sau al legislației române; Vestra Industry va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice ștergere a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate si vă va informa cu privire la acești destinatari, daca veți solicita acest lucru;
 • dreptul la restricționarea prelucrării – aveți dreptul de a obține din partea Vestra Industry restricționarea prelucrării în cazul în care vă aflați într-unul din următoarele cazuri:
  • (i) contestați exactitatea datelor, pentru perioada care îi permite Vestra Industry să verifice exactitatea datelor;
  • (ii) prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând in schimb restricționarea utilizării lor;
  • (iii) Vestra Industry nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Vestra Industry prevalează asupra drepturilor dvs.; Vestra Industry va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice restricționare a prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, daca veți solicita acest lucru;
 • dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a primi datele dvs. cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate către Vestra Industry, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, în anumite condiții; în exercitarea acestui drept, aveți dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la Vestra Industry la alt operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
 • dreptul la opoziție – aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, în orice moment, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
 • dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • dreptul de a va retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de Vestra Industry pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Prelucrările de date speciale sau întemeiate pe consimțământ

Atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice” sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede ca interdicția prevăzută la alineatul (1) să nu poată fi ridicată prin consimțământul persoanei vizate” din GDPR, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Astfel, puteți modifica sau elimina consimțământul în orice moment, și vom acționa imediat în consecință, cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.

Cum aveți acces la datele dvs.?

Puteți modifica datele furnizate prin transmiterea unui e-mail la adresa [email protected].

Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ați transmis, inclusiv în vederea exercitării drepturilor pe care le aveți, astfel cum sunt acestea menționate în cadrul secțiunii anterioare (e.g. solicitare copie date cu caracter personal, modificare, ștergere), ne puteți contacta la adresa: [email protected], Vestra Industry va furniza informațiile în format electronic atunci când este posibil, cu excepția cazului în care solicitați un alt format.

Informațiile furnizate, precum și orice comunicare și măsuri luate în exercitarea de către dvs. a drepturilor de mai sus sunt oferite de Vestra Industry, gratuit. Cu toate acestea, în cazul în care cererile formulate de dvs. sunt nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, Vestra Industry poate: (i) fie să perceapă o taxă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate; (ii) fie să refuze să dea curs cererii.

Va mulțumim!

N.B. Prin furnizarea informațiilor personale către Vestra Industry, sunteți de acord cu modalitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal prevazute prin prezenta.